Rudíkov - Historie mimo farní kroniky

Rudíkov - Historie mimo farní kroniky

DALŠÍ  ZPRÁVY  O  STAVU,  OPRAVÁCH  A  NÁLEŽITOSTECH  KOSTELA  (mimo FK)

 R. 1772  vypracoval tehdejší farář Jiří Jan Prawdik tzv.  INVENTARIUM,  pro očekávanou  generální biskupskou vizitaci:

Podle jeho popisu měl kostel (do přestavby r.  1801) zaklenutý presbytář. Loď však měla trámový strop se záklopem pokrytým hliněnou (protipožární) mazaninou a podhledem zdobeným olištováním (neomítnutým).  Sakristie byla na evangelijní (levé) straně presbytáře, (opačné než nyní), kromě dvou truhel neměla žádné vybavení a vedlo z ní úzké schodiště na kazatelnu.  –  Křtitelnice, zhotovená z dobrého kamene, s měděnou nádobou na křestní vodu, má na poklopu jen železný křížek, protože na obvyklé figurální zobrazení Křtu Páně tam není dost místa.  –  Podle dochovaných stop po ověnčených křížcích na zdech lodi kostela usuzuje farář Prawdik, že kostel mohl být kdysi některým biskupem konsekrován.

Slavnost výročí posvěcení kostela se má slavit v neděli před svátkem sv. Martina.

Hlavní oltář je řádně konsekrovaný (svěcený biskupem) a jeho menza je zhotovena z celistvého kvalitního kamene. – Boční oltář na epištolní (pravé) straně je zasvěcen P. Marii a sv. Barboře, na evangelijní straně je oltář se zasvěcením sv. Mikuláši a sv. Kateřině.

Na dřevěném kůru je jen varhanní pozitiv (bez pedálu).

Podlaha kostela je dlážděná cihlami a je pod ní jedna malá krypta (pohřbívali se v ní zdejší faráři – pozn. TA).

Hřbitov okolo kostela dal farář Prawdik (1761-1779) kol. r. 1770 ohradit zdí z pálených cihel a postavit tam i márnici, zaklenutou na způsob kaple, se šindelovou střechou, s oltářem sv. Gotharda (ale bez povolení sloužit zde mše sv.).

Celý kostel je pokryt šindelem, nad presbytářem je věžka sanktuska se zvonem o váze 79 liber (44 kg), pořízeným ke cti sv. Jana Nepomuckého za faráře Tomáše Laštovky (1720-1726) a posvěceným od žďárského opata Václava Wymluwy.

 

Na velké věži jsou další 4 zvony, a to :

–  Velký zvon o váze asi 10 centýřů (550 kg), ulitý r. 1710, zasvěcený Nejsv. Trojici, P.Marii a sv. patronům kostela Petrovi a Pavlovi.

–  Zvon o váze 6 centýřů (330 kg), byl pořízen již za faráře Tomáše Laštovky a přelit za faráře Bart. Vítka (1752-1761) v Brně a je zasvěcen sv. Ignáci a sv. Františku Xaverskému.

–  Zvon ve váze 3 centýřů (160 kg) byl ulit r. 1697 ke cti sv. Jiří za faráře Jiřího Kovalského (1694-1715).

–  Zvonek „umíráček“ váží jen 15 liber (8 kg) a je zasvěcen sv. Barboře.

 

Při kostele je ustanoven trvalý ponocný.

 

___________________________________________________________

Zdroj:
Rudíkov – farní kostel sv. Petra a Pavla
Jiří Mareček, techn. administrátor děkanství mikulovského
2001