Rudíkov - Historie

Rudíkov - Historie

HISTORIE   FARNÍHO   KOSTELA   SV.  PETRA   A   PAVLA   V  RUDÍKOVĚ

O starobylém kostelu v Rudíkově z období kolem roku 1236, kdy byla patronátní práva na jeho desátkové důchody přiznána oslavanskému klášteru, nebyly (zatím) ve farním archivu nalezeny žádné zprávy.  –  Je docela možné, že se jednalo o zcela skrovný kostelík dřevěný, na půdorysu asi současného presbytáře, který byl pravděpodobně ještě v době předhusitské nahrazen zděnou stavbou v raně gotickém slohu obdobného rozsahu.

K tomu je nutno si uvědomit, že až do poreformačního období měly kostely na venkově jiné poslání a funkci: v té době nebyla ještě uzákoněná (a vžitá) každonedělní účast všech věřících na bohoslužbách; kostely byly především „poutním“ místem, kde se udělovaly svátosti  a vykonávaly individuální občasné pobožnosti, a proto nemusely být dimenzovány pro shromáždění všech obyvatel farnosti (v té době velmi rozlehlé).

Z obecných dějinných souvislostí a odhadu vývoje a úrovně duchovní správy v Rudíkově se dá odvodit, že někdy v období r. 1470 – 1520 byla ke staršímu oktogonálnímu presbytáři přistavěna kostelní loď v nynější délce, ale široká jen asi 7 m ve světlosti s masivní věží, vsazenou do západního průčelí, která sloužila pravděpodobně i jako tvrz a útočiště v tehdejších neklidných dobách. (O tom svědčí i viditelné stopy po tvaru starého zastřešení na zdivu věže v půdním prostoru).

V TOPOGRAFII Gregora Wolného (rajhradského benediktýna) je stav kostela k roku 1662 popisován takto:

Starobylý kostel je (kromě střechy) v celkem dobrém stavebním stavu, (ačkoliv nedávno dvakrát vyhořel). Není konsekrovaný (posvěcený biskupem), má jen jeden používaný oltář, dva boční oltáře jsou zcela holé. Na hlavním oltáři je otáčivý svatostánek. V kostele vůbec není zpovědnice. Na věži jsou tři zvony.

Místní usedlí obyvatelé jsou ( kromě přesídlenců z Čech) katolíci.

Je pravděpodobné, že některé další zprávy o osudech a opravách starého kostela by se daly zjistit průzkumem vpisků ve starých matrikách ( vedených od r. 1660). event. v knize účtů, v knize evidence majetku kostela a Inventariích kostela, které ( podle zápisu ve farní kronice) jsou údajně uloženy ve farním archivu.

Podle kronikáře byl kostel v březnu roku 1721 postižen ničivým požárem ( vyhořela tehdy údajně i celá fara). I když byly nepochybně provedeny brzy nejnutnější opravy, začaly se projevovat povážlivé statické poruchy, a hlavně: jeho velikost už zdaleka nepostačovala prudce rostoucímu počtu farníků, povinných každonedělní účastí na ( tehdy jediných ) bohoslužbách (kněz směl sloužit v jednom dnu jen jednu mši sv.).

Protože v té době žilo ve farnosti 800 – 900 obyvatel starších desíti let a povinných (pod těžkým hříchem i pod hrozbou hmotných a společenských sankcí) zúčastnit se každou neděli a zasvěcený svátek celé mše svaté včetně kázání; přitom směl kněz odsloužit v jednom dni jen jedinou mši sv. ( kromě Vánoc a Dušiček).

V letech 1800 – 1801 byla tedy dosavadní  loď kostela zbourána (presbytář pravděpodobně jen navýšen a nově zastropen) a vybudována podstatně širší loď nová s vestavěnou prostornou  kruchtou po celém obvodu. Na věži zřejmě tehdy větší stavební zásahy prováděny nebyly.

 

 

DALŠÍ OPRAVY A ÚPRAVY DLE ZÁPISŮ VE FARNÍ KRONICE:

 

R.   1835  –  Provedena důkladná oprava varhanního pozitivu (ze starého kostela) a přistavěn pedálový rejstřík, včetně pedálové klávesnice.

     –   Již po 35 letech od přestavby kostela musela být obnovena šindelová krytina a vyspravovány trámy krovu.

R.   1846   –   Část dosavadní cihelné dlažby kostela byla nahrazena kamennými dlaždicemi.

R.   1848   –   Pořízeny nové varhany o 10 rejstřících

R.   1861   –   Velké opravy kostela a to :

     –  osazena nová okna na severní straně lodi a v presbytáři, okenice do sakristie

     –  částečná obnova kamenné a cihelné dlažby

     –  oprava krovu věže a věžního kříže

     –  nová šindelová krytina na východní a jižní straně lodi

Dne 20. října, o slavnosti výročí posvěcení kostela, posvětil farář Frant. Seifert nový železný kříž na kamenném podstavci před kostelem.

R.   1874   –   Položena nová dlažba v sakristii a lodi kostela.

R.   1880   –   Ke zpevnění stropu nad bočními kruchtami osazeny 2 podélné trámy a 6 litinových sloupů. Provedeny opravy krovů lodi a věže.

R.   1889   –   Položeny u obou bočních oltářů a na kůru cementové dlaždice, opravena krytina střech.

R.   1892   –   Pořízena nová zpovědnice.

R.   1897   –   Položena nová plechová krytina věže, opravena okna kostela.

R.   1902   –   Nově ustanovený farář Emanuel Sedlák dal  přestavět  hlavní oltář. Rovněž byly přestavěny oba boční oltáře P. Marie Lurdské a sv. Josefa.

R.   1903   –   Dosavadní šindelová krytina lodi kostela pokryta zinkovým plechem.

Pod věží probourán a zřízen nový hlavní vstup s ozdobným portálem.

R.  1904   –   Dosavadní ohradní zeď okolo kostela byla snížena na úroveň silnice a zchátralý železný kříž před kostelem nahrazen novým, kamenným. Tento kříž pak posvětil při své poslední vizitační cestě po třebíčském děkanství brněnský biskup ThDr. František Bauer (před svým povýšením na olomouckého arcibiskupa).

R.   1917   –   Pro válečné účely byly povinně vykoupeny dva zvony a velká část cínových píšťal z principálového rejstříku varhan.

R.   1925   –   Do varhan doplněny cínové píšťaly, zabavené r. 1917 .

R.   1925   –   Nové zvony posvětil v Rudíkově dne 30. května brněnský biskup ThDr Josef Kupka. – K dochovanému starobylému zvonu byly doplněny :

     – zvon 467 kg, zasvěcený P. Marii

     – zvon 335 kg, zasvěcený bl. Janu Sarkandrovi

     – zvon 28 kg, umíráček

Na velkolepou slavnost se sešlo na 5000 účastníků se všemi obecními reprezentacemi a místními korporacemi.

R.    1930   –   Celkové vnější a vnitřní opravy kostela:

     – oprava fasády s barevným olíčením, obnova nátěrů oken a dveří

     – instalace el. osvětlení kostela

     – oprava vnitřních omítek a obnova výmalby

     – vyčištění oltářů, soch a obrazů

R.   1942   –   Pro válečné účely zabaveny zvony.

R.   1948   –   Kostel zvenku olíčen, střešní krytina natřena šedou barvou.

R.   1951   –   Obnoven nátěr střech kostela, obnovena vnitřní výmalba, pořízen skleněný lustr. – V dalším roce opraven bleskosvod.

R.   1953   –   Udržovací oprava varhan s naladěním a instalováním el. ventilátoru. – V dalším roce obnoven nátěr na střechách kostela.

R.   1957   –   Celková oprava fasády kostela. – R.  1958  obnoven nátěr střechy na straně od fary.  –  R.  1961  opraven bleskosvod.

R.   1965   –   Osazen (nový ?) věžní kříž s napojením na bleskosvod, obnoven nátěr krytiny věže i lodi kostela.

R.    1969   –   Obnova vnitřní výmalby, instalováno vnitřní osvětlení reflektory.

Svěcení zvonu 1970

Svěcení zvonu 1970

 

R.   1970   –   Obnoven nátěr všech střech kostela. Instalováno rozhlasové zařízení.

 

     – Dne 27.9. posvěcen nově pořízený zvon.

R.   1971   –   V kostele instalováno el. vytápění.

R.   1975   –   Instalován el. pohon zvonů.

R.   1978   –   Obnoven nátěr střešní krytiny celého kostela.

R.   1979-1980   –   Celková oprava fasády věže a lodi kostela, osazena nová okna.

R.   1983-1984   –   Pořízeny nové kostelní lavice.

R.   1993-1994   –   Obnoven nátěr plechové krytiny lodi a věže kostela.

R.   1995   –   Instalováno elektronické zabezpečení kostela proti vloupání s poplašnou sirénou.

R.   1996   –   Instalováno nové rozhlasové zařízení v kostele.

R.   1997-1998   –   Celková rekonstrukce elektroinstalace kostela, včetně vytápění akumulačními kamny.

R.   1999   –   Celková oprava varhan s obnovením nátěru varhanní skříně a vestavěním dalšího rejstříku.

     – Vypracován projekt na přístavek sociál. zařízení při sakristii kostela.

     – Dokončeny práce na provedení odvětrávacího kanálu okolo kostela.

R.   2000   –   Obnoven nátěr střech lodi a věže kostela.  –  Zahájeny stavební práce na sociál. přístavku při sakristii kostela.

R.   2001   –   Položena nová krytina z měděného plechu nad sakristií a přístavkem.

     –  Vyspravena fasádní omítka lodi a věže kostela a opatřena nátěrem ve dvou barevných odstínech.

 

___________________________________________________________

Zdroj:
Rudíkov – farní kostel sv. Petra a Pavla
Jiří Mareček, techn. administrátor děkanství mikulovského
2001