Rudíkov

Kdo jsme – římskokatolická farnost, rodina křesťanů, společenství božích dětí, sousedé, přátelé, lidé

Co děláme – žijeme, budujeme, pracujeme, věříme, modlíme se, slavíme mšše, rozmlouváme s Bohem nebo se o to alespoň snažíme, snažíme se být příkladem, pomáháme, bavíme se, učíme se, táboříme …

Farní den – slavíme v červnu společně s farnostmi Trnava a Benetice

Další obce ve farnosti

Duchovní správa

  Před rokem 1234   odkázala matka Heřmana z Rudíkova patronátní práva a podíl na důchodech zdejšího kostela sv. Petra a Pavla klášteru premonstrátek v Oslavanech, což potvrdil r. 1236 tehdejší moravský markrabí Přemysl. Ale Heřmanův syn Arnošt si tato práva opět přivlastnil a teprve roku 1289 je oslavanskému klášteru zase kajícně vrátil. To bylo následně ověřeno olomouckým …

Galerie

Interiér a exteriér kostela – podzim 2012 Předvánoční koncert dětí Tábor Uhřínov 2013 Poděkování za úrodu

Historie

  HISTORIE   FARNÍHO   KOSTELA   SV.  PETRA   A   PAVLA   V  RUDÍKOVĚ O starobylém kostelu v Rudíkově z období kolem roku 1236, kdy byla patronátní práva na jeho desátkové důchody přiznána oslavanskému klášteru, nebyly (zatím) ve farním archivu nalezeny žádné zprávy.  –  Je docela možné, že se jednalo o zcela skrovný kostelík dřevěný, na půdorysu asi současného presbytáře, který …

Historie – mimo farní kroniky

DALŠÍ  ZPRÁVY  O  STAVU,  OPRAVÁCH  A  NÁLEŽITOSTECH  KOSTELA  (mimo FK)  R. 1772  vypracoval tehdejší farář Jiří Jan Prawdik tzv.  INVENTARIUM,  pro očekávanou  generální biskupskou vizitaci: Podle jeho popisu měl kostel (do přestavby r.  1801) zaklenutý presbytář. Loď však měla trámový strop se záklopem pokrytým hliněnou (protipožární) mazaninou a podhledem zdobeným olištováním (neomítnutým).  Sakristie byla na …

Kněží původem z naší farnosti

  Josef Jurek – rodák z Nového Telečkova. Dne 31. července 1881 slavil v Rudíkově svou primiční mši sv. za účasti 13 kněží a tisíců věřících. Slavnostním kazatelem byl budišovský farář Karel Bezstarosta.   Jan Sojka – rodák z Nového Telečkova. Dne 7. srpna 1887 slavil v rudíkovském kostele svoji primiční mši sv. Slavnostním kazatelem byl budišovský farář Karel …

Zvony na kostelní věži

Zvony před první světovou válkou Roku 1772 měl kostel celkem 5. Zvonů. Čtyři zvony byly na věži a jeden byl na sanktusce. Sanktuska se nazývala malá vížka nad presbytářem. Zvon zavěšen v sanktusce měl váhu 44 kilogramů,  zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Pořízen byl za působení faráře Tomáše Laštovky (1720 – 1729) a posvěcen od ždárského …